Klubben

Årsmöte

Det är snart dags för årsmöte. 6/12 18:30 i Säterstugan, se agenda nedan. Vi har bytt verksamhetsår så nu är det från 1/11 till 31/10 varje år. Detta för att det ska passa bättre med våra säsonger. Därav kommer årsmötet redan i december. Välkomna

47:e ÅRSMÖTET DEN 6 DECEMBER 2023

KL 18.30 VID SÄTERSTUGAN, SÄTER

                                                         DAGORDNING     

1       Årsmötets öppnande

2       Fastställande av röstlängd

3       Val av mötesordförande

4       Val av mötessekreterare

5       Val av två protokolljusterare, utöver ordföranden och tillika rösträknare.

6       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

7       Fastställande av dagordning

8       Fastställande av verksamhetsberättelse och ek. årsredovisning för år 2023

9       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

10     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

11     Styrelsens förslag nytt räkenskapsår och stadgar

12     Fastställande av årsavgifter för 2025.

13     Fastställande av verksamhetsplan och ersättningspolicy samt behandling av budget för 2024

14     Inkomna motioner (enl. stadgarna 4 veckor före mötet)

15     Val av ordförande                                                                                          1 år

16     Val av styrelseledamöter                                                         (2 st)             2 år

17     Val av styrelsesuppleant                                                          (1 st)             1 år

18     Val av kommittéledamöter                                                                            1 år

               a) Tävling- träning- och ungdom

               b) Arrangemang och kartor

               c) Information(Svettsport – Hemsida)

               (d) Marknad och Ekonomi                                                 Vilande t.v.)

               (e) Servicegrupp(Klubblokal, medlemsvård, fest            Vilande t.v.)

               f) Kontaktman PRE-O och MTB-O

19     Val av revisorer

               a) Två revisorer                                                                                        1 år

               b) Två revisorssuppleanter                                                                     1 år

20     Val av valberedning, tre personer(varav en sammankallande )                1 år

21     Val av två ombud till DOF´s årsmöte ? mars 2024, i Falun eller digitalt

22     Övriga frågor.

23     Utdelning av stipendier – utmärkelser(hedersmedlemmar) – mm.

24     Årsmötets avslutning

Lämna ett svar